Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder producten, teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo’s zijn eigendom van, of in licentie bij, Instituut Celine De Clercq en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé doeleinden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van Instituut Celine De Clercq, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.

© 2015-2016 Instituut Celine De Clercq, celinedeclercq.be